ตัวแทนจำหน่ายขาย M-System อย่างเป็นทางการประเทศไทย


สินค้าM-Systemทั้งหมด


รหัสสินค้า
14CNA-55-X W5RS-4AA-M AYDV-6A11-R M2VS-GA-M/N 
15BX-4 W5RS-4AA-R M2XPA2-A14Z1-M2/N 73VR3100-E-M2 
15VS-A6-R W5TS-2AA-R M2VS-0A-M/N R3-SV8S 
15YS-6A-R LCNA-15 M5TS-4A-M SV-4W4W-B 
18DY-A66-R CLSC-60 M2YV-A4-M 
26R1-41 48NAV-4RVA-M M5TS-24-R/K/BL 73VR2106-E-M2 
26R1-41 M2SBS-AAA-R 48V-2GRVA-K 53U-1206-AD4 
26REX W5TS-KAA-M 73VR-2102-E-M2 73VR-2112-E-M2 
26RS-4 LCE-5A-C KRS-4A-C ALCT-511-C 
27HU-0 M5VS-A4-R R1M-D1T-M2 R3-RS4S/CE 
27HU-0 W5VS-AAA-M 73VR-2104-E-M2 73VR3100-E-M2 
27HU-1 W5VS-AAA-R 73VR-2106-E-M2 R3-TS8 
27HU-B-301T11 W5VS-AAA-R2 MNV-1-B W2VS-AAA-M2 
27R-0 WDY-AA-C MAKF-120 M2XM2-1Z1-M 
27RS-0 WCT-5AA-C M5VF-A4-R LTCE-5A-K3/T 
46DL2-2-M2 WDY-AA-C M2VS-AA-M/N W2DY-24AA-M2 
46DV2-1214-M2 DLS-1E1-K W5VS-AAA-M CLSB-10 
46DV2-2210-M2 WMS-4A-C SV-4W4W-B DS-824-R 
47DV-2020-M2 LTCE-5A-K3/T R3-TS4S AYDV-6A11-R 
47DV-2021-M2 APU-A4-C LCE-5A-C M2DY-24A-R 
47DV-2022-M2 ALCT-511-C R3-TS8S WVS-66A-R 
47LR-1A1R-M2 M5VS-5W4-R 73VR2106-E-M2 KWDY-AA-C 
47LR-1A1R-R R1C-GH2T-R M2AC-AAA-R/N 73VR2106-E-M2 
47LT-1A2R-M2 LTCE-5A-L3: R2M-2G3 M2XT-7Z1-R 
47LV-1A1R-M2 M5VS-54-R M5VS-A5-M KGS-2D-H 
48AV-2RV6-K M5PA-C4-R MD6N-24-41S PP-24-K 
48AV-2RV6-K M5TS-24-R/K M2TS-2A-M/K/BL KPRU 
48NDVD-4R-M-CE-X MD73W-320 73VR2106-E-M2 W5VS-AAA-R 
48NV-1RV6-R/CE JPA2-4A-R M2VS-AA-R/N B6U-10 
48NV-2RRV6-R/CE 51U-3F2-P1 M5VS-AA-R R7C-DA16-R 
48V-1RV6-R/CE 26TS1-2 KRS-4A-H B6U-B-1111 
48V-1RV6-R/CE RZUS-U9T/MSR M5VS-AA-R JF-66-R/3 
48V-1RVA-K 15YS-6A-R KSN-2AA M2XV-Z1V2-M2 
48V-2RGV4-R 15VS-A6-R M2VS-0A-M M2XV-S2Z1-R 
48V-2RV6-R/CE MA-100 L3CK-5A-( ) R7C-EC16A 
51U-3F2-P1 MB-01 51U-3F2-P1 R1MS-GH3T-R/MSR 
53U-1122-AD4 WRS-3AA-C/BL 47LV-101 M2VS-6A-M2/N 
53U-1201-AD4 B5TS-2 M5VS-GA-M R1M-J3T-M2/MSR 
53U-1206-AD4 W2VS-AAA-M2 53U-1206-AD4 72EM-M4-K 
53U-1208-AD4 ABE-M 75ET-M2-R M2SN-2AA-N 
53U-1208-AD4 WRS-3AA-C/BL 47LV-102 C-HCL-A 
53U-1211-AD4 LTCE-5A-R 53U-1211-AD4 
53U-1211-AD4 M2VS-6A-M/N 53U-1211-AD4 18DY-A66-R 
53U-1211-AD4 M2XR2-3Z1-R/N R1M-GH2T-M2 W5VS-AAA-M 
53U-1211-AD4 M3LU-R4/A/UL RZUS-U9T/MSR 
53U-1211-AD4 R1M-GH2T-M2 M5VS-AA-R PU-2A 
53U-1211-AD4 W5VS-AAA-M R3-WTU11ES R7C-DA16-R 
53U-1211-AD4 WTS-3AA-C/BL 73VR-2112-E-M2 53U-1208-AD4 
53U-1211-AD4 WVS-AAA-C 73VR-3100-E-M2 CLSC-25 
53U-1221-AD4 47LV-100R-M2 M3LLC-S2-R4/A R3-DA16S 
53U-1221-AD4 KS-65-C HVS-33-R CT-56-C 
6DV-B-3011 R2M-2H3-R/MSR 6DV-B-3011 48AV-2RV6-K 
6DV-B-3T01 WVS-AAA-C/E/K R3-TS8 73VR-2106-E-M2 
72EM2-M4-M2 MDP-24-1 CLSE-40 R7C-EC16A 
72EM2-M4-M2 WVS-AAA-C/K B3HU-1 R2M-2G3-R/MSR 
73VR-1100 WYPD-C1M1M11N M5DY-A-R M6DVS-44-R 
73VR-1100-E-M2 M2VS-6A-M/N M5VS-AA-R M6DVS-44-R/K 
73VR1100-E-M2 M2XV-Z1Z1-M2 AYDV-6A11-R ALV-4W13-C 
73VR1100-E-M2 M5CT-54-R R3-SS4S KWVS-AAA-C 
73VR2102-E-M2 MDP-24-1 LWTN-11A( ) MEX-D-D 
73VR-2104-E-M2 M2VS-06-M/K M5RS-1A-R M6DVS-45W-R 
73VR2104-E-M2 MDP-D ABF3-666-M2 M5RS-44-R/K 
73VR2106-E-M2 73VR3100-E-M2 LTWTN-115A( ) B5VS-A 
73VR2106-E-M2 AM-44-R M6NVS-AA-R/K M5VS-AA-R 
73VR2106-E-M2 CLSB-10 R3-PS3 M2XT-2Z1-R 
73VR2106-E-M2 COP-HU KWDY-AA-C R3-DC16S 
73VR-2106-E-M2 KGS-2A-C/K M2VS-AA-M2 M6DVS-4A-R 
73VR2106-E-M2 M2RS-4A-M/N M2VS-4A-M2/UL C-HCL-A 
73VR2106-E-M2 M2VS-AA-R/UL 73VR1100-E-M2 KVS-60-R 
73VR2106-E-M2 M2XM2-1Z1-M KTS-2A-D AM-44-R 
73VR2106-E-M2 MA-100 M2DY-24A-M/N M5VS-5Z-R 
73VR2106-E-M2 R3-BS14 M2CA-5A-M2 MH-210A 
73VR2106-E-M2 R3-RS4S M2SN-2AA W5TS-2AA-R 
73VR2106-E-M2 W2VF-4W4W4W-M/N 6DV-B-0011 
73VR2106-E-M2 W2VF-ZZZ-M/N R1M-GH2T-M2 MDP-24-1 
73VR2106-E-M2 W5DY-AA-R W2RS-4AA-R M2XT-5V2-M2 
73VR2106-E-M2 W5VS-5AA-M W5VS-AAA-R M5RS-34-R/K 
73VR2110-E-M2 MAKF-400 W5VS-AAA-M MMAH-200 
73VR2112-E-M2 73VR2106-E-M2 M6NVS-4W4W-R/K M5RS-3A-R 
73VR2112-E-M2 73VR2106-E-M2 MAKF-400 KWMS-AA-R 
73VR2112-E-M2 B5VS-A W2VS-4AA-M2/UL COP-HU 
73VR2112-E-M2 KGS-2A-H M2SES-2AA-P 
73VR2112-E-M2 M2AMS-AA-M 73VR2112-E-M2 18VS-A66-R 
73VR2112-E-M2 M2RS-4A-R/N KVS-4A-C 
73VR-2112-E-M2 M2VS-60-M/K/N PPD-A4A1N-K M6DVS-54-R 
73VR2112-E-M2 M5VS-AA-M HRS-13-R JFX-64W-C 
73VR2112-E-M2 MAKF-120 R3-SV16 46DL2-2-R5 
73VR2112-E-M2 MAKF-280 FDY-24A-H 
73VR2112-E-M2 R3-NP1-K3 KSN-2AA B6U-B-3111 
73VR2112-E-M2 R3-PS3-L M2CA-5A-R MAH-121 
73VR2112-E-M2 R3-RS8S LPFN-11( )A M2RS-4A-R/N 
73VR2112-E-M2 W2VF-4W4WY-M/N VOS2T-11R1 43AL-B-0011 
73VR2112-E-M2 W5VS-AAA-R M5VF-4W4W-M M2XT-5V2-R 
73VR2112-E-M2 YVD-A-C M2REB-SAA-M2 B3HU-0 
73VR-3100 MAKF-240/AN M5MV-14M M6DVS-5W4-R 
73VR-3100-E-M2 73VR-2110-E-M2 M5MV-14M M2VS-DD-R 
73VR3100-E-M2 B6U-B-1111 73VR2106-E-M2 R3-SS8S 
73VR3100-E-M2 M2VS-AA-M MDP-24-1 M2XT-5Z1-M2 
73VR3100-E-M2 M5VS-AA-R CLSE-R5 M2XT-2V2-R 
73VR3100-E-M2 R3-PT4S 47LYV-AR-M2 MDP-24-1 
73VR3100-E-M2 R3-RS8S 73VR2112-E-M2: R1M-GH2T-M2/MSR 
73VR3100-E-M2 W2VF-AAA-M/N VOAT-D M5RS-4A-R/BL 
99VS4-AAAAA-C LCE-5A-C M6NVS-AA-R/K B6U-B-3111 
99VS4-AAAAA-C W5TS-2AA-R 53U-1106-AD4 KMS-A-C 
99VS4-AAAAA-C W5VS-AAA-R/K R3-TS8S 
99VS4-AAAAA-R 73VR3100-E-M2 46DL2-2-R5 
A-33 R3-NC1-N R3-NM1 M2XR-4Z1-M2 
A3DYH-1A-R HVPN-2A1 MD7DP-24 73VR2108-E-M2 
A3DYH-1A-R KCE-5A-H 6DV-B-3011 TPV/A1S/P7 
A3DYH-2A-R MB-01 73VR3100-E-M2 COP-H 
ABE-M M2XM-1Z1-M KRS-3A-C M5VS-55-R 
ABS2-AA-B MDH-24 73VR-2108-E-M2 73VR1100-E-M2 
ABS2-MM-M2 73VR-2106-E-M2 R2M-2H3 R3-BS06 
ABS-AA-B KVS-4A-H 73VR-2106-E-M2 KVS-GA-B 
AD3V-Z1A-M2 73VR-2112-E-M2 A3DYH-1A-R R3-TS8 
AECT-1A130-C M2DY-246-R/N W5RS-4AY-M R3-PS1 
AET-2A1101-C M2TS-24-M/N D3-LT5-N KWVS-4AA-H 
AET-2A1301-R KCE-5A-H D3-SV8S M2RS-4A-R 
AEV-AA1311-M ASP-2113-C CB2-6-R 72EM2-M4-M2 
ALCT-511-C KDY-6-R M2SES-2AA-M2 R3-NE1 
ALDY 11C - X M2VS-AA-M/N 73VR2112-E-M2 M5VS-AA-R 
ALV-4W13-C M2DY-24A-M R3-BS06 W5VS-AAA-M 
ALV-4W13-C M6NDY-6-R M5VS-4A-R M5TS-4A-M 
APTA-1111-C CLSE-10 R3-SS8S CB2-6-R 
APU-63-B W2DY-24AA-M2/N MAA-100 
APU-63-B W2VS-AAA-R/N R3-PT4S 73VR2112-E-M2 
APU-A4-C 47DV-2010-M2 W5VS-4W4WY-M/K 53U-1211-AD4 
AS4CT-S15-M2 73VR-3100-E-M2 KWVS-4AA-H 73VR3100-E-M2 
AS4LC-S22-R LTCE-5A-K3 R7C-EC16A KGS-3D-C 
AS-62-B 15RS-46-R R3-NM1-N MNV-1-B 
AS-62-B 53U-1211-AD4 MDP-24-1 
AS-62-B R3-TS8S KVS-4A-B R1M-GH2T-M2/MSR 
AS-62-B W5DY-AA-M MNV-2-H KWVS-AAA-H 
ASD1-A13-K3 R3-SS16NW W2VS-4AA-M2 R3-RS8S 
ASW-A-C R3-NM1-N MXLC-S3Z1-M2 48NDV-4RA-R 
B6U-B-0111 73VR-2106-E-M2 73VR-2112-E-M2 48DV-4RVA-R 
B6U-B-0111 R3-DC16S 73VR2112-E-M2 KM-A-G 
B6U-B-0111/S 73VR-2112-E-M2 W2VS-AAA-M2 53U-1201-AD4 
B6U-B-1110 R3-WTU12ES SE-2AA-H 
B6U-B-1111 73VR2112-E-M2 73VR-2112-E-M2 KWYPD 
B6U-B-3011/S R3-NM1-N R3-NC1-R W2VS-666-R/K 
B6U-B-3111 46DL2-2-R: M2MS-A-R/N 73VR2106-E-M2 
B6U-B-3111 M2AC-AAA-M2/N W5RS-3AA-R KWVS-AAA-H 
B6U-B-3111 M6NVS-4W4W-R/K R3-SS8NS 
B6U-B-3111 MD7DP-24 WRS-4AA-H: B6U-B-0011 
B6U-B-3111 PV-A-C: KR-4A-D KVS-6A-R/K 
B6U-B-3111 R1M-GH3 B6U-B-3111 B5TS-2 
B6U-B-3111 R3-CT8AW 53U-1211-AD4 JFX-AA-C 
B6U-B-3111 R3-PS3-K R1M-GH2T-M2/MSR LTPE-6A-K3 
BT-2/BN R3-NE1-N R2M-2H3-M2 SN-2AA 
BTS-2 R3-BS16 M2VS-6A-M/N B3HU-0 
BTS-3 R3-TS8W KMS-A-H B3HU-0 
CB2-6-R CLSC-25 M5SN-AA M5VF-A4-R 
C-HCL-A 73VR3100-E-M2 KTS-7A-R M3LT-R4/A/UL 
C-HCL-A AECT-5A1303-H KAC-A84-B 73VR3100-E-M2 
C-HCL-A M5CT-5A-M MA-200 M2XT-7V2-R 
CLSA-08 73VR3100-E-M2 M2VS-4A-M/N CLSC-50 
CLSB-05 99VS4-AAAAA-R SV-6A-R M5RS-4A-M 
CLSB-10 LTHZ-21A-K3/T VOAT-D B6U-B-3111 
CLSC-10 53U-1211-AD4 M2SES-1AA-M2 HVPN-7A1 
CLSC-10 LMS-A4-H M2PV-C1A-M2/N CLSB-20 
CLSC-25 48AV-4RVA-K 48NDV-4RA-M2 15VS-A6-R 
CLSC-25 53U-1211-AD4 53U-1211-AD4 MP1700-1-F 
CLSC-50 M2RS-4A-R/N M2DY-24A-M/N M2VS-0A-M/K 
CLSD-A-15-1 MAA-100 M2REB-S-AA-M2 R7C-DC16A-R 
CLSD-A-20-1 48NAV-4RVA-M MD-DNS 15YS-6A-R 
CLSD-B-30-1 W5DY-AA-R CLSC-60 73VR3100-E-M2 
CLSE-05 73VR2106-E-M2 B6U-B-0011 KWVS-AAA-R 
CLSE-10 M2DYS-24A-M W2PV-C166-M2 KWMS-AA-R 
CLSE-20 W2DYS-24AA-M M2REB-S-AA-M2 KWRS-3A6-R/BL 
CLSE-R5 R3-PS1-K R3-DM MP1020-6-R/R 
CLSE-R5 W2VS-AAA-R LTCE-56-L3 FJF-66-R/3 
CNT-M AS4CT-S15-M2 73VR-2112-E-M2 R3-SS4W 
CNT-S AECT-1A130-C M2XF-Z1V2-M/N R3-DC16W 
CT-56-C 48NDV-4RS-M2 73VR-2106-E-M2 M2RS-3AA-M2/N 
CTAF-124-H M5VS-5A-M KWVS-AAA-C M2VS-1A-M/N 
D3-BS06 R7M-EC16A M5DY-A-R/K B3HU-0 
D3-DM R7M-DA16-R W5VS-4W4W4W-M MB-01 
D3-LT5-N R7M-EA16 M5VS-04-M 73VR2106-E-M2 
D3-PS1-K R7M-DC16A-R LWTN-11A1 MEX-D-D 
D3-SS4S COP-H W2RS-4AA-M2/N HVP-A-R/A2/P7 
D3-YS4S W2VS-AAA-R/UL M5DY-6-R/K B3HU-0 
DA3-Z11-M2 ABE-M KDY-24-C M2VS-14-M/N 
DS-24-B 73VR3100-E-M2 73VR2112-E-M2 SBS-AA-C/E2 
DS-24-B JRQ2-7A-R JF-A-A-C/3 MXLC-S3Z1-M2 
DS-24-B M5VS-4A-M R1M-J3T-M2 KWVS-4AA-H 
DS-824-R JRQ2-7A-K W5VS-AAA-R B6U-B-3111 
FCN-05 HSN-2AA MXLC-S3Z1-M2 MD7ST-24FF00 
HDY-24A-R M2SP-2A-M2 B3HU-1 COP-HU 
HR R3-BS4 M2RS-4A-R B3HU-0 
HRS-36-R R3-NM1-L3 KWDY-AA-R B3HU-0 
HVPN-7A1S W5DY-AA-R SV-6A-R KVS-GA-B 
JFX1-AA-B 73VR3100-E-M2 R3-BS16 KWDY-AA-R 
JFX1-AA-B LTCE-5A-K3 R7M-SV4-R 7C-DA16-R 
JFX-64W-C R3-CT8BS B5TS-4 53U-1211-AD4 
JFX-AA-G 51U-3F2-P1 MD7ST-24FF10 M5VF-44-R 
JRQ2-7A-K CLSB-R5 43AL-B-3000 W2VS-AAA-M2 
JRQD-J7A-K R3-BS4 R1M-GH2T-M2/ MSR M2RS-4A 
JV-U1A-F M2TS-2A-M/K/BL M2VS-GA-M2/N W5VS-01AA-R 
KAP-A1-B-X R3-DC16W MA-100 6DVI-B-2011 
KAPU-A1-C R3-NM1-N CLSC-50 R3-BS06 
KCE-5A-C R3-NM1-L3 53U-1208-AD4 W2RS-4AA 
KCE-5A-H R3-WT4-121S LWTN-14A0 : 3sets A3DYH 
KCE-5A-H R7C-DA16-R KCE-5A-H 73VR2108-E-M2 
KD-24-B M2XM-1Z1-M W5VS-AAA-R R3-RS8S/CE 
KD-24-C 15VS-A6-R MCN-CON M2RS-4A-R 
KD-24-C CLSD-A-15-1 M2ADS-AAA-M2 KGS-2A-H 
KDY-6-C M5TS-25-R/K/BL C-HCL-A WVS-4AA-B 
KDY-A-B KVS-4A-C/K R7C-EC16A R3-PS1-L/CE 
KDY-A-H CLSB-R5 LTRP-125PA-L3-X R1M-GH2T-M2/MSR 
KGS-2A-H CLSC-50 M5TS-4A-M MDP-4R 
KGS-2A-H W5VS-AAA-M KGS-2A-H 99VS4-AAAAA-C 
KGS-2A-H/K W2RS-3AA-M2 B6U-B-3111/S W2RS-3AA-M2/N 
KM-A-H W5DY-AA-M R3-SV8S B6U-B-1111 
KMS-A-C 6AC-A6 JPA2-4A-R M2VS-AA-M2/N 
KMT-1-B M5RS-4A-M R3-TS4S 73VR3100-E-M2 
KNS-AA-C KVS-6A-C KVS-6A-C 73VR2112-E-M2 
KR-1A-0 B6U-B-3111/S W2VS-AAA-M2/N C-HCL-A 
KR-1A-D B6U-B-1111 B6U-11 W2VS-2AA-R/N 
KR-1A-D M2DYS-24A-M/CE W2VS-AAA-M2/N 73VR3100-E-M2 
KR-36-C 53U-1211-AD4 RZMS-U9T-M2 JR-1A-H 
KR-36-C DLC-1S1A5B5-L R3-PS3-K W2VS-6AA-M2/N 
KRS-14-B R1M-A1 53U-1211-AD4 JFX-AA-H 
KS2TR-1-M2 B5TS-2 48SV-1RVA-R 27R-0 
KS2V-61-M2 B5TS-8 48NDVA-DRAA-R B3FR 
KSP-2A-H KAPU-A3-H W2VS-AAA-R B5VS-A 
KTS-2A-D SE-1AA-C M2TS-2A-M2 M2VS-4A-M 
KTS-4A-C R3-PS3-K KWYPD-A4HH1N-B MDPA-24 
KUWTN-1142 M2UDS-AA-M2/N R1M-GH2-M2/MSR M2RS-3A-M2 
KVS-24-C HDC4-L-D 15BX-4 R2M-2G3-R/MSR 
KVS-4A-B R3-DA16W MDP-24-1 R1C-GH2T-R 
KVS-4A-G R1M-GH2T-M2/MSR CNT-S 73VR2112-E-M2 
KVS-60-R D3-LT6-N M5DY-A-R SV-6A-R 
KVS-6A-C D3-PS3 M5DY-A-R WVS-66A-R 
KWDY-A6-C 2. R7C-SV4-R KWDY-A6-C W5VS-AAA-M 
KWDY-A6C-X 72EM-M4-K KMS-A-C PNT-2 
KWDY-A6-D R1M-J3T-M2/MSR FCN-05 M2VS-1A-M/N 
KWDY-AA-C 73VR-2112-E-M2 15YS-6A-R M2VS-14-M/N 
KWDY-AA-C COP-HU 15MS-6-R 73VR2102-E-M2 
KWDY-AAC-X MDW2A-4R-M2 M5MS-A-MM5VS-AA-R RZMS-U9T-M2/MSR 
KWDY-AA-H R3-BS08 15VS-A6-R W2VS-1A4-M2/N 
KWRS 5 A A C/K/BL-X MD74R LCE-5A-C RZUS-U9T-M2/MSR 
KWRS-3A5-C R3-NE1 15MS-6-R LCE-5A-C 
KWTS-2 AAC/BL-X M5VS-AA-M LTCE-5A-K3/T M5VS-AA-M 
KWVS-AAA-C R3-PS1 15RS-46-R M2XM-1Z1-M2/N 
KWYV-AAA-B 54U-1211-AD4 MXAP-Z1R-M2 MA-100 
KWYV-AAA-B M5VS-AA-R MSR2K-V5 53U-1211-AD4 
KWYV-AAA-B 
KX-AA-C R3-SS8S R3-BS14 R1M-GH2T-M2/MSR 
KX-AA-C W2RS-4AA-M2/N R7M-EC16B R7C-DC16A-R 
KYV-AA-B M2XM2-1Z1-M R1M-GH2T-M2/MSR R3-TS8S/CE 
L3CK-5A R3-SS16NS 15RS-46R JXCON-010 
L3PK-5A R3-DC16S W2VS-AAA-M2/N LCE-5A-C 
LCE-5A-C 47LV-100R-M2 W2VS-4W4WY-M2/K M2VS-4W4W-R/UL 
LCE-5A-H 73VR-3100-E-M2 JFX-64W-C M2DY-24A-M/N 
LCE-5A-J R1M-D1 27HU-0 PNT-1 
LCNA-55 R3-SS16NS CT-56-C 53U-1111-AD4 
LCS-2D-M/E2 R3-DC16S ALV-4W13-C R3-BS10/CE 
LHZ-11A 73VR-2112-E-M2 ALCT-511-C R3-PS3-R 
LHZN-12A 18VS-A66-R W5VS-AAA-R R3-NM1-N/CE 
LMS-A1A-C KWDY-AA-C 46DL2-2-R5 KS-A5-C 
LPF-11PA 27HU-1 W5VS-AAA-M R3-SS16NW/CE 
LPFN-11PA A3DYH-1-A-R AECT-5A1303-H R3-DA16AW/CE 
LSMT2-4250AM-M LTRPN-115M0/T M2PV-C1A-M2 M2AMS-AA-M2 
LTCE-1A- L3 B6U-B-3111 R3-WTU12ES R3-PT4S 
LTCE-1A-K3 CLS-N R3-TS8S WVS-66A-R 
LTCE-1A-K3 MNV-1-B R3-PS3-L 73VR3100-E-M2 
LTCE-5A M5VS-AA-R 73VR3100-E-M2 CVRTD-A4-B 
LTCE-5A-K3 73VR2112-E-M2 KSF-A4-C-X M2XT-4Z1-R 
LTCE-5A-L3/T LTWTN-11550/T 26R1-41 M2VS-AAA-M2 
LTCE-5A-P R3-SS4S: 1set R3-TS8S MDP-24-1 
LTHZ-21A-K3/T KDY-A-C R3-NE1-N JF-AA-H/3 
LTPAU-1152Z-K3 LTHZN-215/T LCE-5A-C ALPT-544F 
LTPE-1A R3-SS4 R3-SS4S W5RS-4AA-M 
LTPE-1A-K3 CLSA-08C SV-6A-R AYDV-6A11-R 
LTPE-1A-K3 M5TS-24-R/K CLSE-40 SHSP-1-R/CE 
LTPE-1A-L3 M5VS-AA-R 48NDV-4RA-M2 73VR2106-E-M2: 
LTPE-5A-P MA-200 R3-TS4S MA-100
LTPE-6A-L3/T 46DV2-1210-M2 W5DY-AA-R WVS-A1-AA-C 
LTPF-1 73VR3100-E-M2 73VR3100-E-M2 M2VS-6A-M/N 
LTPF-115MA-K3 46DV2-1210-M2 KDY-A-C B6U-B-1111 
LTPF-115PA-P HVPN-2A1 JF-AA-C/3 M5VS-5Z-R 
LTWT-1 73VR2102-E-M2 LCE-1A-P R3-CT8BW 
LTWT-115A0-K3/T 73VR3100-E-M2 R3-PS1-K M2ADS-AAA-M2/N 
LWT-11A0-B CLSB-05 M2DY-24A-R/UL M5VS-AA-R 
LWTN-11A0 R3-BS04 M5TS-24-R/K HDY2-24A-R 
M2AC AC Transmitter 
M2AC-AAA-M2/N D3-LT5-N M5PA-A1A-M CB2-6-R 
M2ADS Adder 
M2ADS-AA R3-CT8BS W2VS-AAA-M2 KRS-4A-C 
M2ADS-AAA-M2 M5TS-24-R M2ADS-AAA-M2 99VS4-AAAAA-C 
M2AMS Track/Hold 
M2AP DC/Frequency Converter 
M2AS DC Alarm (thumbwheel setpoint adjustments; DPDT output) 
M2AS1 DC Alarm (thumbwheel setpoint adjustments; single SPDT output) 
M2AVS DC Alarm 
M2BC Communication Controller (Mitsubishi Control & Communication Link use) 
M2BD Communication Controller (DeviceNet use) 
M2BS-16U0 47DV-2021-M2 W2VS-AAY-M2/K M2RS-4A-R/UL 
M2BS-16U0 COP-HU W5VS-AAA-R MAKF-240/AN 
M2BS-16U0 Installation Base (16 positions, Screw terminal block) 
M2BS-16U1 Installation Base (16 positions, Fujitsu FCN type I/O connector) 
M2BS-16U2 Installation Base (16 positions, Omron I/O connector) 
M2BS2 Installation Base (for 61-UNIT series analog I/O modules) 
M2BS-8U1 Installation Base (8 positions, Fujitsu FCN type I/O connector) 
M2BS-8U2 Installation Base (8 positions, Omron I/O connector) 
M2CA CT Transmitter (average) 
M2CA-5A-R R3-NC3-R M2RS-4A-M2/N M5VS-50-R 
M2CA-5A-R/N KRS-4A-C 73VR-3100-E-R M5VS-A0-R 
M2CDS Delay Buffer 
M2CDS-00-R2/X M2VS-A4-M W2RS-4AA-M2/N M5VS-50-R 
M2CE CT Transmitter (RMS) 
M2CE RZMS-U9T-M2/MSR R3-DA16W 73VR2106-E-M2 
M2CE-5A-M/N W5FV-A-R R3-SV4W 73VR2112-E-M2 
M2CEC AC Current Transmitter (clamp-on current sensor) 
M2CRS Ramp Buffer 
M2D Current Loop Supply (non-isolated) 
M2D2 Current Loop Supply (non-isolated) 
M2D-24-M/N M5VF-44-R MEX-F-11231-C R7C-EA16 
M2D-24-M/N W2VS-AA4-M2 R3-PS3-L RZMS-U9T-M/MSR 
M2DIS Divider 
M2DL Current Loop Supply (square root output) 
M2DNY Current Loop Supply (with square root extractor; isolated) 
M2DU Current Loop Supply (10-50mA loop) 
M2DY Current Loop Supply 
M2DY-24A-M MDP-D12 W5VS-4W4W4W-M MDP-24-1 
M2DY-24A-M W2TS-2AA-R2/N R3-TS4W 73VR3100-E-M2 
M2DY-24A-M/N MSP5-37100-A0K3 M2VS-64-M/N W2VS-6AA-M2/N 
M2DY-24A-R2/N W2TS-2AA-R2/N R3-NE1-N R3-SS8S 
M2DY-24A-R-UL W2VS-AAA-R2/N 73VR-3100-E-M2 M5RS-4A-M 
M2DYH Current Loop Supply (applicable to HART signal) 
M2DYS Current Loop Supply (isolated) 
M2FL Square Root Extractor 
M2FLS Square Root Extractor (isolated) 
M2LCS Strain Gauge Transmitter 
M2LMS Limiter 
M2LPM Potentiometer Transmitter (field- and PC-configurable) 
M2LR RTD Transmitter (field- and PC-configurable) 
M2LV Signal Transmitter (field- and PC-configurable) 
M2MLS Multiplier 
M2MS Potentiometer Transmitter 
M2MS-A-M 27R-0 D3-PS3 KWVS-AAA-H 
M2MS-A-M/K/N PTM R3-TS8S M5RS-3A-R 
M2MS-A-M/N A3DYH MA-200 W2VS-AAA-M2/N 
M2MS-A-M2/N 53U-1202-AD4 MDPA24 M2VS-4D-M2/N 
M2PA PT Transmitter (average) 
M2PE PT Transmitter (RMS, isolated) 
M2PHS Peak Hold 
M2PP Pulse Isolator 
M2PRU Pulse Scaler (selectable range) 
M2PRU-A14N-M2 48NDV-4RA-M2 ACV-A1124-H 73VR2112-E-M2 
M2PV P/I Transducer 
M2PV-C1A-M2/N KN-AA-C M2XF2-AA-( ): M5DY-A-M 
M2PV-C1A-R/UL R3-BS16 R3-NM1-N W5VS-AAA-R 
M2PV-C3A-M2/N M5VS-05-R W5DY-AA-M A-34/276 
M2REB Ratio/Bias Transmitter (output bias) 
M2REB-S-AA-M2/N B5VS-A M5TS-2A-R MDP-100 
M2REB-S-AA-M2/N R3-PS3 R3-PS3-R M5VS-4Z-R 
M2RR Resistance/Resistance Converter 
M2RS R3-DA32 R3-BS16/CE 18VS-A66-R 
M2RS RTD Transmitter 
M2RS-4A-M/N MDPA-24 R1M-J3T-M2 KWDY-AA-R 
M2RS-4A-M/N R3-DC32A R3-SV16NW 18DY-A66-R 
M2RS-4A-M2/K/N M2VS-16A-M2 MCN-CON 73VR2106-E-M2 
M2RS-4A-M2/N R3-WTU12ES R3-RS8S SV-6A-R 
M2RS-4A-R/CE R3-SS16N DS-824-R KYV-6A-B 
M2RS-4A-R/N R3-NE1 M2VS-6A-M2/N 18VS-A66-R 
M2RS-4A-R/UL LCE-5A-C R7C-SV4-R R3-BS08 
M2RS-4A-R2/N 73VR-3100-E-M2 MXLC-S2Z1-M2 18DY-A66-R 
M2RS-AA-R 73VR2106-E-M2 MA-100 M2XT-7V2-M2 
M2RTS Ratio/Bias Transmitter (input bias) 
M2RTS-S-AA-M2/N B5RS-4 M2LCS-2A-M2 KUWTN-1141 
M2SBS Subtractor 
M2SBS-AA R3-TS8 SV-3A-C KYV-6A-B 
M2SED DC Alarm (thumbwheel setpoint adjustments) 
M2SES High/Low Selector 
M2SES-1AA-M2/N B5TS-4 LCF-2A-C MA-100 
M2SES2 High/Low Selector (with simple loop test output) 
M2SES-2AA R1M-GH2T-M2/MSR KGS-2A-C/K M5MS-4-R 
M2SES-2AA-M R3-TS8W LTHZN-( )( )A W2VS-GAA-M2/N 
M2SES-2AA-M2/N M5VS-4A-M/K M2XV-S2Z1-M2/N KDY-A-D 
M2SN Input Loop Powered Isolator 
M2SN-1AA R3-TS8S LHZN-( )( )A LCE-5A-C 
M2SN-2AA/N R1M-J3T-M2/MSR M5DY-A-R W5MS-A4-R 
M2SN-2AA1N M2DY-24A-R2/N M5VS-AA-R 27HU-0 
M2SP Low Frequency Transmitter 
M2TG Tachogenerator Transmitter 
M2TS B5TS-8 M5RS-1A-R B6U-B-3111/S-X 
M2TS Thermocouple Transmitter 
M2TS-24-M/N R3-PT4W M2RS-4A-M/N 
M2UDS Inverted Output Transmitter 
M2VF Signal Transmitter (high speed response) 
M2VF2 Signal Transmitter (ultra-high speed response; isolated) 
M2VS Signal Transmitter 
M2VS-00-M2/N JRQ2-7A-R R3-SV4 M2RS-3A-M/N 
M2VS-04-M/N MDM2A-24-R 73VR1100-E-M2 46DL2-2-M2 
M2VS-0A-M/N MDM2A-24-M2 73VR2106-E-M2 MD7ST-24FF10 
M2VS-0A-M2/N 48V-2RGVA-K M5VS-AA-R M2MS-A-M/N 
M2VS-160-M2/N 48V-1RVA-K W2TS-4A-M2 M2TS-2A-M/N 
M2VS-2A-R/N KGS-1A-H/K M5VF-4W4W-M R7C-DC16A-R 
M2VS-44-M M2XPA2-A14Z1-M2/N KVS-4A-C M2RS-4A-M/N 
M2VS-4A-M 73VR-2112-E-M2 M2VS-4A-M2 MXLCF-S4Z1-R 
M2VS-4A-M/N HVPN-2A1 KSP-2A-C MXLCF-S4Z1-M2 
M2VS-4A-M/N M2VS-4A-M/K/CE HVP-6-R ADY-124-C 
M2VS-4A-M2/K MD7DP-12 W2RS-4AA-M2/N A3DYH-2A-R 
M2VS-4A-M2/K/N MAKF-240 R3-DA16W KWDY-AA-R 
M2VS-4A-R/K/N 15RS-46-R M2SP-2A-M2 PV-A-R 
M2VS-6A-M/N 14CNA-55 MB-01 KVS-A6-R/K 
M2VS-6A-M/N 15RS-46-R W5VS-6AA-M M2VS-AA-M2/CE 
M2VS-6A-M/N 48NAV-2RVA-M W2VS-AAA-M2/K/N B6U-B-0111 
M2VS-6A-M/N DLS-1E1-K/A1A R3-BS16/CE M2RS-46-M/N 
M2VS-6A-M2 15VS-A6-R LCE-5A-C M2VS-AA-M2/CE 
M2VS-A1A-M/N 15MS-6-R M2XM-1Z1-M2/N W5VS-AAA-M 
M2VS-A1A-R BTS-2 JXCON-010 R3-NM1-K3 
M2VS-A1A-R/K 53U-1211-AD4 R7C-EC16B M3LU-R4/A 
M2VS-A4-M DS-824-R M8YV-AXX-R-X R3-PS3-K 
M2VS-A4-M2 LTCE-5A-L3/T MDP-D24 R2M-2G3-R/MSR 
M2VS-A4-R-K/N M2VS-06-M/N M8TS-3XX-R/BL-X R3-BS16 
M2VS-A6-M/N M2VS-46-M/N M2TS-24-R/K/N R3-DA16W 
M2VS-A6-M/N M2VS-66-M/N M8BS-16U0-R R3T-SV16W 
M2VS-A6-M2/N M2VS-A6-M/N 73VR-2106-E-M2 R3-DC16W 
M2VS-AA-M/N MDP-24-1 KWVS-6AA-C KWVS-AAA-H 
M2VS-AA-M2 KGS-1A-H W2VS-4AA-R/N M5VS-010-M 
M2VS-AA-M2 KGS-2A-H/K KD-24-C M5VS-55-R 
M2VS-AA-R/UL MP-1720-2-F WVS-66A-R 73VR2112-E-M2 
M2VS-AIA-R 15YS-6A-R W2RS-4AA-R/N MA-100 
M2VS-A-M/N W5VS-AAA-R 53U-1201-AD4 KWDY-AA-C 
M2VV Voltage Divider 
M2XF Linearizer (PC programmable) 
M2XF2 Linearizer (PC programmable) 
M2XM Potentiometer Transmitter (PC programmable) 
M2XM2 Potentiometer Transmitter (PC programmable) 
M2XPA2 Frequency Transmitter (PC programmable) 
M2XPA3 Frequency Transmitter (PC programmable) 
M2XR M2DY-246-M/N W5VS-4AA-R B6U-B-1111 
M2XR 
M2XR2 RTD Transmitter (PC programmable) 
M2XR-4Z1-R/CE MDP-24-1 W5RS-4AA-R 73VR2106-E-M2 
M2XRP2 Encoder Speed Transmitter (PC programmable; built-in escitation) 
M2XT2 Thermocouple Transmitter (PC programmable) 
M2XU MD7ST-24-FF10 W2VS-AAA-M2/N 73VR2112-E-M2 
M2XU Universal Transmitter (PC programmable) 
M2XUM Universal Transmitter (PC-programmable; Modbus-RTU communication) 
M2XU-R30-M2/N MCN-CON M2XM-1Z1-M2 KWDY-AA-R 
M2XV Signal Transmitter (PC programmable) 
M2XV2 Signal Transmitter (PC programmable) 
M3LR-R4/A M2SBS-AAA-M2 MA-100 73VR2106-E-M2 
M3SV4-5A-R/K KSBS-AA-C MDP-24-1 B5TS-2 
M3SVS-AA-R/K M2DY-246-M/N M2XF-Z1Z1-M2/N R3-NP1-K3/L3/R 
M3SWVS-AAA-R 48NDV-4RA-M KSL-152-R 26RS-4 
M5CT-54-R MMH-210 53U-1211-AD4 26R1-41 
M5CT-5A-M ALV-4W13-C R3-PS3-L CLSD-A-20-1 
M5CT-5A-M MNV-2-B M5VS-AA-R 47DV-2021-M2 
M5DY-A-M MMH-230 73VR2112-E-M2 W2RS-3AA-M2/N 
M5DY-A-R MMH-130 LCE-5A-C KVS-4A-C 
M5MV-00-R/K 48NDV-2R6-M2 AS4V-Z12-M2 KSP-2A-C 
M5MV-0A-M/K R3-SV4S M5SN-AA M5RS-4A-M 
M5PA-A14-R 53U-1211-AD4 D3-TS8S KWDY-AA-R 
M5PA-A14-R 53U-1211-AD4 R3-WT4-141S M2XT-4V2-R 
M5PA-C4-R MD7-4R M2VS-1A-M2/N M2VS-4A-M2 
M5PT-1A-M M5VF-44-R R3-WTU11ES JXCON-001 
M5PT-2A-M ALCT-511-C R3-NE1-N AM-44-R 
M5RS-3A-R/K/BL MDP-4R M2MS--A-M2/N M2SP-2A-M2 
M5RS-44-R M3LLC M2MS-A-R/N R7C-EA16 
M5RS-46-R W5VS-AAA-R/K CLSB-R5 R7C-DC16A-R 
M5RS-4A-R CT-56-C R3-BS16 R3-TS8S 
M5RS-4A-R/BL R2K-1 M2DY-24-A-R-UL 47LYV-AR-M2 
M5TS-24-R CT-56-C R3-SV16NW/CE SV-6A-R 
M5TS-24-R JFX-64W-C 73VR3100-E-M2 CB2-6-R 
M5TS-24-R/K/BL LK1 W2DY-24AA-R-CE KF-44-H 
M5TS-25-M LCNA-55 73VR3100-E-M2 DS-24-C 
M5TS-25-R/K/BL M5VS-AA-M/K M2UDS-0A-M2/N KDY-A-D 
M5TS-2A-R R1M-A1 M5TS-2A-R M5VS-AA-R 
M5VF-44-R 53U-1212-AD4 M5VS-01A-R M2CDS-44-M2 
M5VS-01A-R KGS-2A-H/K KSN-2AA R7C-EA16 
M5VS-44-R R3-CT8BW R3-NM1 M2XT-4V2-M2 
M5VS-44-R/F CLSB-05 CB2-6-R 73VR2106-E-M2 
M5VS-4A-M CLSB-20 KWRS-3A5-C 73VR2112-E-M2 
M5VS-4A-R R3-BS04 BM M2PV-C1A-M2 
M5VS-54-R R30BS06 KRS-3A-C KSF-A4-H 
M5VS-6A-R R3-CT8BS M2YV-AA-M KSF-AA-H 
M5VS-A4-M W5VS-AAA-R M5VS-A4-M W2DNY-24AA 
M5VS-A4-R M2DY-24A-M/N R3-PS3 B6U-B-1111 
M5VS-A4-R M2XT-4Z1-M2 
M5VS-A6-R/BL R3-NC3-N 73VR3100-E-M2 KSF-4A-H 
M5VS-AA-M M2VS-6A-M/N D3-LT6-N COP-HU 
M5VS-AA-M M3LU-M2/A W5DY-AA-R M5PA-A14-R 
M5VS-AA-M R3-NC3 -R M2VS-AA-M2 LWT-11A0-H 
M5VS-AA-R 27HU-0 M2RS-4A-M2/N: W5RS-1AA-M 
M5VS-AA-R 73VR-2112-E-M2 AEV-AA1311-H KDY-6-H 
M5VS-AA-R HVPN-2A1 M5VS-AA-R R1M-J3T-R/MSR 
M5VS-AA-R JFX-64W-C 73VR3100-E-M2 
M5VS-AA-R MDHA-24 M6NVS-4W4W4W-R/K 73VR2102-E-M2 
M5VS-AA-R R3-PS1-R R3-PT4 CLSC-50 
M6DVS 73VR-3100-E-M2 R3-TS4 LTCE-5A-L3/T 
M6DWVS-AAA-R/K R3-SV4S B6U-B-1111/S W2YV-AAA-R 
M6DWVS-AAA-R/N MAKF-120 BTS-K: 30sets C-HCL-A 
M6NWVS-AAA-R/K KDY-A-B M2VS-AA-M2 53U-1108-A04 
M8BS-16U1-K MDP-24-1 M2AC-AAA-R/N MA-100 
M8BS-8U0-L WVS-AAA-C W5VS-AAA-R 
M8CTC-1206A-R M5TS-25-R/K/BL W5DY-AA-M R3-TS8S 
M8YV1-A66-R 73VR-2108-E-M2 BTS-J CLSD-A20-1 
M8YV-A66-R M5CT-5A-M M2CE-5A-M2/CE YVD-A-H/E 
MA-100 6DV-B-3011 BR-4 HVPN-7A1 
MA-100 M2MS-A-M/N W5VS-AAA-M LTPE-5A-K3/T 
MA-100 R1M-D1 MA-100 73VR2106-E-M2 
MA-200 CLSE-40 M5VS-AA-R M2VS-4W4W-R/K 
MAA-200 CLSD-C-80-1 R3-PS3-L M5MV-05W-R 
MAA-200 W5TS-2AA-M R7C-DC16A-R KWRS-4AA-H 
MAA-200 W5VS-AAA-M KWVS-6AA-C LTPE-XA-K3-X 
MAK2 PMT 15BX-4 73VR2106-E-M2 
MAKF-120 73VR-3100-E-M2 CNT-S W5DY-AA-R 
MAKF-120 KCE-5A-H KWVS-AAA-C W2DY-24AA-R 
MAKF-120/BN KVS-44-C M2VS-16A-M2 73VR3100-E-M2 
MAKF-240 KGS-2A-H KWVS-AAA-C 
MAKF-240 M2REB-S-44-M2/N KWVS-4AA-H 
MAKF-240/AN 54U-1 M2VS-AA-R 73VR2106-E-M2 
MAKF-240/AN R3-SS16NS FCN-05 73VR2106-E-M2 
MAKF-240/AN W2VS-AAA-M2/N KGS-2A-H M2CE-5A-M 
MAKF-280 B6U-B-3111 FDY-24A-K W5DY-AA-M 
MAKN R3-DC16S DS-824-R 73VR2106-E-M2 
MCN26-FR-05 43AL M2VS-A4-M/N MDP-24-1 
MCN26-FR-05 73VR-2108-E-M2 15YS-6A-R 73VR2112-E-M2 
MD6T-24-51B SE-1AA-C MAKF-240 KWVS-AAA-R 
MD74R-FF M3LR-R4/A A-33 MCN-CON 
MD7DP-12 M5VS-4A-M CLSC-10 73VR3100-E-M2 
MD7DP-24 73VR2112-E-M2: CLSC-25 R3-DA16S 
MD7DP-24 C-HCL-A MDR-8 LTPF-115PA-K3 
MD7ST-24-FF10 43AL-B-0001 KCE-5A-C KAP-A3-C 
MDC5-06024-M2 M2MS-A-R/N M2VS-A6-M/N MAKF-240/AN 
MDHA-24 M2VS-A5-R/K/N W2VS-AAA-M2 W2VS-AAA-M2/N 
MDK-24 W2VS-4AA-M2 LCE-5A-C M5VS-AA-R 
MDP-24-1 KWVS-4AA-H KWVS-4AA-H M5VS-6A-R 
MDP-24-1 LTCE-5A-K3/T 26R1-41 R7M-RS4 
MDP-24-1 LTWT-115A0-K3 R7C-EA16 LWT-11A2-C 
MDP-24-1 MA-200 R3-WTU-12ES M2XR-4Z1-R 
MDP-24-1 R1M-GH2T-M2/MSR RZUS-U9T/MSR TM 
MDP-24-1 W2RS-4AA-M2 W2VS-4AA-M2 W5VS-AAA-R 
MDP-24-1 W2VS-AAA-M2 CLSA-08 R7C-DA16-R 
MDPA-24 M2VS-4A-M/N KWVS-4AA-H 53U-1211-AD4 
MDP-D24 73VR2106-E-M2 MD7ST-24FF10 LTWT-115A0-K3 
MDP-D24 M2ADS-AA-( ) R3-CT8AW R3-SS4S 
MDP-DM3 M5VS-45-R M2SES-1AA-M2 27HU-0 
MEX-D-D R3-SV4BW R1M-GH2-M2/MSR 46DL2-2-R5 
MEX-M1-A1-K RZMS-U9/MSR KRS-3A-C M5VS-4A-M 
MMH-110 73VR2106-E-M2 W2DYS-24AA-R 
MXAP-Z1R-M2 MA-200 L3PK-5A-( ) 73VR2106-E-M2 
MXLC-S2Z1-M2 MXAP-Z1R-M2 M2RS-3A-M/N 73VR2106-E-M2 
PT100-20 M2CE-5A-M/N 73VR2112-E-M2 DLA1-1G1A6-K 
PT-1A-B/E 73VR-2106 73VR2106-E-M2 73VR2112-E-M2 
PTAF-124-H 14PA-14-B R3-TS4S 73VR2112-E-M2 
PTAF-124-H M2VS-A1A-M/N 73VR-3100-E-M2 DLA1-1M1B6-K 
PU-2A 43AL R3-TS8S M5VS-04-R 
R1M-D1T-M2 43AL-B-0001 R3-DC16S M2RS-4A-M/N 
R1M-GH2 B5RS-4 M5DY-A-R WVS-A1AA-C 
R1M-GH2T-M2/MSR B5TS-4 46DL2-2-R5 KWVS-A1AA-C 
R1M-GH2T-M2/MSR KGS-2A-H R3-WTU-11ES M2XT-2V2-M2 
R1M-GH2T-M2/MSR LCS-2A-H/E2 W2VF-4W4W4W-M2/CE B5VS-A 
R1M-GH2T-M2/MSR M2VS-0A-M CLSD-D-20-1 M2LMS-AA-M2/N 
R1M-J3T-M2/MSR MDH-24 M6NVS-AA-R/K B5VS-A 
R1MS-GH3 15VS-A6-R R3-NE1-N M5DY-A-M 
R1MS-GH3-M2/MSR KGS-2A-H R3-PS3-L W5VS-5AA-M 
R2M-2G3-R 15BX R3-RS8W M2CE-5A-M 
R2M-2G3-R/MSR CNT-S R3-BS08 M2MS-A-R 
R2M-2G3-R/MSR FCN-05 R3-SS8W M2VS-AA-M 
R2M-2G3-R/MSR MD6N-24-41S B6U-B-1111 A3DYH-1A-R 
R2M-2H3/MSR M2VS-4A-M 73VR2106-E-M2 CLSB-05 
R2M-2H3-R/MSR 48SV-1RVA-R M5VS-AA-R R1M-GH2 
R2M-2H3-R/MSR DS-824-R MCN-CON 26R1-41 
R3-BS02 47LV-100R-M2 M2UDS-04W-M/N CLSD-C-80-1 
R3-BS02 ABM-ARA-R M2VS-AA-R/UL MB-01 
R3-BS04 W2DY-24AA-R DLS-1E1-K/A1A 6DV-B-3T11 
R3-BS06 46DL2-2-R LCE-5A-H FJF-AA-R/3 
R3-BS06 M2AMS-AA-M2 KRS-3A-C 53U-1211-AD4 
R3-BS06 M5MV-05W-R M5RS-4A-R R2K-1 
R3-BS06 W5RS-4AA-M M5VS-6A-R B5TS-2 
R3-BS08 M2TS-25-M/K/BL/N 51U-3F2-P1 SV-4A-B 
R3-BS10/CE KWDY-AA-R MFS-V-AAA-B 73VR2110-E-M2 
R3-BS14 KS-65-H W5VS-AAA-R M2SN-1AA/UL 
R3-BS14 MAKF-240 W5VS-AAA-M W2VS-AAA-M2/N 
R3-BS16 M5MV-00-R/K-X 73VR2106-E-M2 KMS-A-C 
R3-BS16 R2M-2G3-R/MSR M5TS-5A-R 
R3-BS16 W2VS-6AA-M2/N M2VS-AA-R KWTS-2A6-R/BL 
R3-BS4 MXAP-Z1F-M2 R1M-GH2T-M2/MSR 10JF-AA0-R/3 
R3-BS6 53U-1202-AD4 R1M-A1T-M2/MSR 10BX-B 
R3-BSW04 B6U-B-3011 W5TS-2AA-R M2XR2-3Z1-R/N 
R3-BSW06 W2VS-DDY-M2/N CLSC-10 B6U-B-3111 
R3-BSW08 73VR2112-E-M2 CLSC-25 M5TS-24-R 
R3-CT4S R3-BS02 M6NVS-AA-R/K R3-YS4S 
R3-CT8AW R3-SS4S VOS2T-11R2 CLSC-60 
R3-CT8BS MDR-8 73VR2106-E-M2 W5VS-AAA-M 
R3-CT8BW LTWT-115A0-K3/T M3LU-M2/A 73VR3100-E-M2 
R3-DA16AS R3-DA32AS R3-NC3-R W2RS-4AY-M2/K/N 
R3-DA16AS R3-PS3-L KDY-A-H M2REB-S-AA-M2 
R3-DA16AW/CE JF-AA-R/3 R3-DA16S W2DYS-24AA-M/N 
R3-DA16S: FCN-03 R3-PS1-R W2VS-AAA-M2 
R3-DC16AS R3-BS16 W2RS-4AA-R/K 26R1-41 
R3-DC16S 53U-1206-AD4 46DL2-2-R5 PU-2A 
R3-DC16S M2DY-24A-M M5CT-5A-M M2RS-4A-M/N 
R3-DS4S CNT-M 73VR2106-E-M2 M5VS-4A-M 
R3-DS8NS W5VS-AA1-R/K W5VS-AAA-R M2RS-4A-M/N 
R3-NC3-R 73VR2106-E-M2 KUWTN-1142 W2VS-AAA-M2/N 
R3-NE1 KMS-A-H M2VS-4A-M M2DY-24A-M 
R3-NE1 M2VS-AA-M2 ATC-2113-C/BL KWVS-AAA-C 
R3-NE1 W5VS-AY-R M2VS-A6-M/N R1M-GH2T-M2 
R3-NE1-N ALV-A12R M2VS-6A-M/N 18VS-A66-R 
R3-NE1-N JPA2-4A-R MU2-250 M5VF-4W4W-M 
R3-NE1-N M2RS-46-M/N 48NDV-4RA-M2 KS-65-R 
R3-NF1-N W5YS-4W4W4W-M/N M3LU-M2/A M2DY-24AA-M2 
R3-NM1 RZUS-U9T/MSR M2VS-A4-M/N 18DY-A66-R 
R3-NM1-L3 73VR-2110-E-M2 M2VS-46-M/N KYV-6A-B 
R3-NM1-N 73VR-2108-E-M2 M2VS-06-M/N M2XR-4Z1-R 
R3-NM1-N KWDY-AA-G 73VR2106-E-M2 M5MS-A-R 
R3-NM1-N M2MS-A-R MAH-223 
R3-NM1-N/CE KWVS-AAA-R W5VS-AAA-R KSP-2A-H 
R3-NM1-N/CE W5DY-AA-R W2VS-AAA-M2/K/N KRS-4A-C 
R3-NP1-K3 47LYV-AR-M2 M3LT-R4/A CLSC-60 
R3-NP1-K3 73VR2106-E-M2 
R3-NP1-K3 W2VS-AAA-M2 LTHZ-11A-K3/T 27R-0 
R3-NP1-R R3-DA64AS R3-NC3-N W5DY-AA-R 
R3-PS1 73VR-2102-E-M2 MDP-100 R1M-J3-M2/MSR 
R3-PS1 M2RS-4A-M2/K WDY-AA-C M2VF2-A6-M/N 
R3-PS1-K M5RS-4A-M R1M-GH2T-M2/MSR CLSC-25 
R3-PS1-K W2VS-AAA-M2/N 73VR2106-E-M2 53U-1211-AD4 
R3-PS3 MD6P-24-11S WDY-AA-C M5VS-4A-M 
R3-PS3 W5VS-AAA-R 73VR2106-E-M2 
R3-PS3-K KWDY-AA-R M2CA-1A-M M2SBS-AAA-R 
R3-PS3-K M2ADS-AAA-M2 W5RS-3AA-R HVPN-7A1S 
R3-PS3-K M2RS-36-M M2SES-1AA-M2 KWDY-A6-R 
R3-PS3-K MA-100 ABF2-AAA-K M5VS-4A-M 
R3-PS3-K W2VS-AAA-M2/N KAPU-A1MA-C M2VS-AA-M/N 
R3-PS3-L 18VS-A66-R R3-PS3-P M2RS-4A-M/N 
R3-PS3-L/CE M5VS-44-R/K 73VR2106-E-M2 KGS-2D-C 
R3-PS3-R KWDY-AA-G M6DWVS-AAA-R 73VR2112-E-M2 
R3-PS4S 47DV-2021-M2 W5VS-4W4W4W-M/N CLSD-D-200-1 
R3-PT4S R3-NP1-R M6NVS-4W4W-R/K R3-YV8S 
R3-RS4S R3-TS8S B5TS-2 R3-RS8S: 2sets 
R3-RS8 18BXE-V1-K2 R3-NE1-N 73VR2108-E-M2 
R3-RS8S 18DY-A66-R R3-BS16 73VR2108-E-M2 
R3-RS8S R3-DM PPD-H7A1N-K MDP-D24 
R3-RS8S/CE M5VS-54-R W2AP-A22-M2/UL KWVS-AAA-C 
R3-RS8W MSR2K-V5 M2VS-AA-M2 MAKF-120 
R3-SS16NW/CE JF-66-R/3 73VR3100-E-M2 M2VS-4A-M 
R3-SS4BS KYV-6A-B R3-CT8AW R3-BS16 
R3-SS8 W5VS-AAA-M CLSB-40 R3-PS3-K 
R3-SS8S 73VR-2112-E-M2 RZMS-U9T-M2 R3-NE1-N 
R3-SS8S R1M-J3T-M2/MSR R1M-J3T-M2/MSR R3-CT4BW 
R3-SS8S W5DY-AA-M CLSB-20 R3-CT8BW 
R3-SS8S/CE M5VS-44-R R1MS-GH3T-M2/MSR KWDY-AA-R 
R3-SV4AS MDP-D24 R3-BS6 M2XT-2Z1-M2 
R3-SV8C 99VS4-AAAAA-C ALT-213-C/BL 
R3-SV8S M2DY-24A-M A-33 M2XT-5Z1-R 
R3-SV8S R3-WTU-12ES 73VR3100-E-M2 R3-CT8BS 
R3-TS4S M2UDS-04W-M/N M3LU-R4/A/UL HVPN-7A1S 
R3-TS4S W2RS-4AA-M2 KC-5D-D CLSB-40 
R3-TS4S W2VF-444-M/N 12DY-AA5-K 26RS-3 
R3-TS8 73VR-2106-E-M2 KRS-4A-H R3-BS08 
R3-TS8 W5RS-4AA-M M2DYS-24A-M CLSB-60 
R3-TS8S 54U-1211-AD4 M2DYS-24A-M R3-PT4W 
R3-TS8S 73VR2106-E-M2 SES-1AA-C M2VS-AA-M/N 
R3-TS8S 73VR-2108-E-M2 KWDY-AA-C CLSD-C-80-1 
R3-TS8S MCN-CON R1M-GH2T-R/MSR MAKF-240 
R3-TS8S R3-SS8S B5TS-4A-M 73VR3100-E-M2 
R3-TS8S W2VF-44Y-M/N 73VR1100-E-M2 MA-100 
R3-TS8W 72EM2-M4-M2 M2XV-Z1Z1-M2 M2SBS-AAA-M2/N 
R3-WT4-141S MDP-24-1 M2DY-24A-M CLSD-D-200-1 
R3-WT4-141S-w LTPE-1A-K3/T MDP-24-1 R3-BS04 
R3-WTU11ES M2RS-4A-R2/N ABF3-44A-M2 
R3-WTU-11ES W5VS-AAA-R R2K-1 KWDY-AA-C 
R3-WTU-12ES R3-BS06 W5VS-AAA-R 73VR2106-E-M2 
R5-SS2 R3-PS3-K 53U-1214-AD4 R3-BS04 
R7C-DA16-R LTRP-115MA-K3 R7C-YS2-R M5RS-3A-R 
R7C-DA16-R M2VS-A6-M/N M2SN-2AA M2XV-Z1V2-R 
R7C-DA16-R RZUS-U9T/MSR MDP-24-1 R7C-EC16A 
R7C-DC16A-R 73VR2106-E-M2 M2RS-44-R KVS-A6-C/K 
R7C-DC16A-R JR-4A-H A-33 R7C-SV4-R 
R7C-EA16 KVS-4A-C 73VR2102-E-M2 SK-8 
R7C-EA16 LTHZ-2( )A-K3 73VR2106-E-M2 M8DY-6A1-R 
R7C-EA16 M2VS-6A-M2/N KR-4A-D KVS-A6-H/K 
R7C-EC16A KVS-44-C KGS-3D-H KVS-6A-C/K 
R7C-EC16A M2AC-AAA-R/N W2VS-4AA-M2/N R7C-SV4R 
R7C-SV4-R KDY-6-H 73VR2112-E-M2 KVS-6A-H/K 
R7C-SV4-R LCE-5A-C R3-NM1-N R3-PS1-K 
R7M-DA16-R R3-RS8W LTPFN-115( )A FVS-45-K 
RB-36-B KGS-2A-H/K SHSP-1-R/CE 26R1-41 
RB-36-B M2PP-21N-R/N W2VS-AAA-M2 R3-NC2-N 
RBS-36-B KGS-1A-H R3-DM 73VR2112-E-M2 
RBS-36-B M2VS-4A-M KTS-2A-B/BL 73VR3100-E-M2 
RZMS-U9 M2VS-4A-M2/N KVS-0A-C M2XV-S2Z1-M2 
RZMS-U9T-M2/MSR B6U-00 PMT 
RZMS-U9T-M2/MSR LTCE-5A-K3 KFS-A4-C-X M2XT-7Z1-M2 
RZUS-U9T R3-BS06 M2REB-S-DD-M2/N MCN-CON 
RZUS-U9T/MSR LTCE-5A-K3 R3-PS3-R R1M-GH2T-M2/MSR 
RZUS-U9T/MSR W5VS-AAA-M R3-BS16/CE: M5TS-4A-M 
SN-2AA 73VR-2112-E-M2 R3-SV16NW HVS-4A-R/K 
SV-0A-H 72EM-M4-K SV-0A-H 73VR2112-E-M2 
SV-1A-R M2D2-24-M2/N R3-DA16W M2VF-A6-M/N 
SV-1A-R W2RS-3AA-M2/N 73VR2102-E-M2 53U-1211-AD4 
SV-44-B KVS-AA-C-X LPE-5A-C R3-CT8BS 
SV-44-B RZUS-U9T/MSR KPAU-A1M6-C MDP-D24 
SV-4A-H CLSC-10 M5VF-4W4W-M M5VF-44-R 
SV-4A-R M2SBS-AAA-M2/N KWDY-AA-R VOLK-B 
SV-4A-R RZUS-U9T/MSR M5VS-0A-R R3-PA16S 
SV-A1A-C HVPN-7A1S MDP-24-1 M3LV-R4/A 
SVA-4N-K3 W2VS-AAA-M2/N MA-200 W2DY-24AA 
SV-AA-C/E/K JFRD-A7P1-K M2VS-4A-R/N KS2V-61-R 
SV-AA-C/K MAA B3HU-0 MDM2A-24-R 
TCS-45-R MMAH B6U-00 53U-1211-AD4 
TCS-45-R/N MD7ST A-31 SV-4A-H 
VOS2T-22R1 48NDV-4RA-M M2TS-7A-R 15MS-6-R: 
VOS-E-1622 73VR2112-E-M2 W5VS-AAA-M 73VR2106-E-M2 
VOS-E-2522 73VR2106-E-M2 KWYPD-A4HH1N-B KRS-3A-C 
W2CA-1AA-R M2VS-A1A-R M5TS-2A-R M5DY-A-R 
W2CA-5AA-M2 R1C-GH2T-M2 M5VS-AA-R LTCE-1A-P/T 
W2CA-5AA-M2 R1C-GH2T-R M2MS-A-M2/K/N M5VS-AA-R 
W2CE-5AA-M2 KVS-6A-C 27HU-0/L M2VS-16A-M2 
W2DNY-24AY-M2/N KSL-155-H M2BS-16U0 M2CE-54-M/N 
W2DY-24AA-M 53U-1211-AD4 D3-PS1-P 73VR2106-E-M2 
W2DY-24AA-M B5RS-4/K JPA2-7A-R W5DY-AA-R 
W2DY-24AA-M2 48NAVA-2RVAA-M2 D3-BS04 LTCE-1A-K3/T 
W2DY-24AA-R M2AMS-AA-M2 D3-RS8S 73VR1100-E-M2 
W2DY-24AA-R-CE M2XV-Z1Z1-M2 D3-LT5-K3 R1M-GH2T-M2/MSR 
W2RS-4AA-M2/N MDP-24-1 M2CE-5A-R 
W2RS-4AA-M2/N R1M-GH3 DLC-1S1A5B5-L W5VS-AAA-R 
W2RS-4AA-R 46DV2-2218-M2 D3-PS3-P 73VR2106-E-M2 
W2TS-2AA-M2/N KWVS-4AA-H DLS-1G1-K/A1A 27HU-0 
W2VS-0A4-M2/N MDP-24-1 R1M-GH2T-M2 M2RS-4A-R 
W2VS-444-M2/N KWVS-AAA-H VOS2T-R-21L1 
W2VS-AAA-M2 CLSC-25 W2VS-AAA-M2 M2VS-4A-M 
W2VS-AAA-M2 W5VS-AAA-R D3-BS08 B5VS-A/K 
W2VS-AAA-M2/N 73VR3100-E-M2 M5VF-4W4W-M KWDY-AA-C 
W2VS-AAA-M2/N MDR-8 26R1-41 DLA-1E1-K 
W2VS-AAA-M2/N R3-SV4S M3LU-R4/A/UL R3-SS8S 
W2VS-AAA-M2/N W5VS-AAA-K D3-LT6-K3 M2VS-A1A-M 
W2VS-AAA-M2-K/N M2AMS-AA-M2 D3-NE1-K3 SV-AA-C 
W2VS-AAA-R M2XV-Z1Z1-M2 D3-SS8S 73VR2106-E-M2 
W2VS-AAA-R/N LTPE-5A-K3 R7C-SV4-R KDY-A-H 
W2VS-AAA-R2/N M2TS-55-M2 D3-SS4S 73VR2112-E-M2 
W5DY-AA-M B6U-B-1111 53U-1211-AD4 W5DY-AA-M 
W5DY-AA-M D3-TS8S M5CT-1A-M M2RS-4A-M/N 
W5DY-AA-M KMS-A-H D3-LT9-K3 73VR2100-E-M2 
W5DY-AA-M M2BS-16U0 MDP-4R W5VS-AAA-R/K 
W5DY-AA-R B6U-B-1111 M2SN-2AA R7C-EC16A 
W5DY-AA-R KAPU-A1-C MDP-24-1 M2VS-AA-M/N 
W5DY-AA-R KRS-4A-H M2VS-60-M/K/N M2RS-4A-M2/N 
W5DY-AA-R MDP-24-1 JFX-AA-G R7C-DA16-R 
W5DY-AA-R MDP-FT LTPE-5A-P R3-BS06 
W5DY-AA-R R3-BS16/CE W5VS-AAA-R MA-100 
W5LCS-03AA-M W5DY-AA-R 53U-1211-AD4 KS-65-R 
W5TS-4AA-M M2SES-2AA-R 73VR2112-E-M2 KWDY-A6-R 
W5TS-511-M/K/BL 73VR3100-E-M2 R3-BS6 M2XR-4V2-M2 
W5VS-5AA-M B6U-B-1110 MDP-24-1 
W5VS-A1AA-C KMS-A-H KUWTN-1142 LTCE-5A-K3/T 
W5VS-AAA-M D3-SV8S M5PT-1A-M AYDV-6A11-R 
W5VS-AAA-M M2VS-AA-M/N KAPU-A3-H KWRS-3A6-R/BL 
W5VS-AAA-M MAKF-400 R3-DC16W M2XR-4Z1-R 
W5VS-AAA-M R3-NE1-N M5TS-4A-M RZMS-U9T 
W5VS-AAA-M R3-SS8W R3-PS3 M2XR-4V2-R 
W5VS-AAA-R R3-BS16 M2TS-7A-M2 MH-110A 
W5VS-AAA-R R3-NM1-N R1M-J3T-M2/MSR MDP-D12 
W5VS-AAA-R R3-PS3 CLSD-D-200-1 M2SES-2AA-M 
W5VS-AAA-R R3-SS8S 73VR2106-E-M2 MCN-CON 
W5VS-AAA-R R3-SV16 M5VS-44-R/F R1C-GH2T-M 
W5VS-AAA-R W5VS-AAA-M R7C-DA16-R KWDY-AA-H 
W5VS-AAA-R W5VS-AAA-R KTS-7A-B KWTS-2A6-R/BL 
W5VS-AAA-R WDY-AA-C M2RS-3A-M2 W5VS-AAA-M 
W5VS-GAA-M MA-100 LTCE-5A-P CLSB-R5 
WCT-1AA-R HDY2-24A-R M2LCS-2A-M2 LTCE-5A-K3 
WDY-AA-C W5VS-AAA-M KTS-7A-B M2XM-1Z1-M 
WDY-AA-R/E M2VS-AA-M/N ACV-A1124-C W5DY-AA-R 
WJV-AAA-R MDP-24-1 LCF-2A-C W2VS-AAA-M2/N 
WVS-A1AA-C JRP2-10-K M5TS-24-R/K/BL R3-PS3-R 
WVS-A1AA-C M5TS-24-M WVS-A1AA-C KYV-6A-B 
WVS-A1A-C C-HCL-A MDP-24-1 46DV2-1214-M2 
WVS-A1A-C HVPN-2A1 M5TS-24-R/K/BL R3-NP1-N 
WVS-A66-R KVS-AA-C/K R7C-EA16 R3-NC3-N/W 
WVS-AAA-B 27R-0 PMS-A-C R7C-EC16A 
WVS-AAA-B KWVS-AAA-R R3-NE1-N 73VR2106-E-M2 
WVS-AAA-C 47LYV-AR-M2 W5VS-AAY-M/K 72EM2-M4-M2 
YV-66-B 73VR2112-E-M2 53U-1211-AD4 M2RS-4A-R 
YV-66-B R3-SV4S KDY-A-B R2K-1 
YVD-A-D MDP-D24 Model: M5VS-04-M MDP-100 

บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 

11 ซอย ร่วมมิตรพัฒนา แยก 6 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ + 66 (0) 2793 8787 (กรุงเทพฯ), แฟ็กซ์ + 66 (0) 2793 8799  (อัตโนมัติ), 081 7062072 (สายด่วน)
เว็บไซต์ http://www.eda.co.th อีเมล์ info@eda.co.th


Signal Conditioners

Two-wire Signal Conditioners

Power Transducers

Indicators

Tower Light

Limit Alarms

Gateway, Remote I/O

Paperless Recording System

PC Recorder

PID Control Components

Temperature Controllers

Electronic Actuators & Position Sensors

Lightning Surge Protectorsต้องการสอบถามเรื่อง SCADA

วิธีการใช้งานทางเทคนิค email : scada@eda.co.th 

สายด่วนSCADA : 081 7062072

หรือ สอบถามผ่านหน้าเว็บ

หรือ  

 

แผนที่