Support Page: ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ SCADA ทั้งวิธีการใช้งาน การนำไปใช้ โซลูชั่น คำถามอื่น ๆ หรือฝากความต้องการต่าง ๆ ในกล่องข้อความแล้วกดปุ่ม Submit เพื่อส่งข้อความถึงเรา
เราจะตอบข้อซักถามหรือบริการข้อมูลให้แก่ท่านในเวลาอันรวดเร็วค่ะ

* ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก

Name(ชื่อ) *
Compan(บริษัทฯ) *
Emamil(อีเมล์) *
Tel.(โทร.) *
Website(เว็บไซด์)
Subject(วัตถุประสงค์)
Message(ข้อความ) พิมพ์คำถามเกี่ยวกับ SCADA ของท่านที่นี่
 

 

©2010 EDA Instruments & Systems Company Limited. All rights reserved.